Dodana: 13 styczeń 2015 13:03

Zmodyfikowana: 8 marzec 2019 11:01

Opakowania i odpady opakowaniowe

Nowe przepisy od 2014 roku

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) 

Ustawa określa prawa i obowiązki przedsiębiorców:
• będących organizacjami odzysku opakowań;
• dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
a) odpadów opakowaniowych,
b) produktów w opakowaniach;
• dystrybuujących produkty w opakowaniach;
• eksportujących:
a) odpady opakowaniowe,
b) opakowania,
c) produkty w opakowaniach;
• prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
• wprowadzających opakowania:
a) wytwarzający opakowania,
b) importujący opakowania,
c) dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań;
wprowadzających produkty w opakowaniach tj. przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach,w szczególności:
a) wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,
c) prowadzącego:
– jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach;
– więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

Rejestr funkcjonuje od dnia 24 stycznia 2018 r.


Wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podlegają przedsiębiorcy:

• będący organizacją odzysku opakowań,
• dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
• eksportujący:
a) opakowania,
b) produkty w opakowaniach,
• wprowadzający opakowania,
• wprowadzający produkty w opakowaniach
• dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, eksportujący odpady opakowaniowe, prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, jeżeli zamierzają wystawiać odpowiednio dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru znajdują się tutaj

Zwolnienie dla wprowadzających do 1 Mg (1000 kg) opakowań


Przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz od 1 stycznia 2017 r. również w zakresie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 19 nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w jakichkolwiek opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, przy czym stanowi to pomoc de minimis.

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej (4,50 zł/kg) dla opakowań oraz 2% wartości netto opakowań, o których mowa w art. 19 ust. 4.

Przedsiębiorcy, o których mowa powyżej składają marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

• zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948),
• informacje de minimis (wniosek de minimis), których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
• sprawozdanie do 1 MG wypełnione w ograniczonym zakresie.

 
DPO, DPR, EDPO i EDPR

Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu odpowiednio o dokument DPR albo dokument DPO.

Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych oraz eksportujący/ dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych wpisany do rejestru jest obowiązany wystawiać odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej dokumenty DPO/DPR i EDPO/EDPR.

Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych wystawia ww. dokumenty, w trzech egzemplarzach, z czego:
• jeden egzemplarz jest przeznaczony dla wystawiającego dokument przedsiębiorcy,
• drugi egzemplarz dla przekazującego odpady opakowaniowe do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku,
• trzeci egzemplarz dla marszałka województwa.

Przedsiębiorca ten zobowiązany jest przekazać marszałkowi województwa jeden egzemplarz ww. dokumentów w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione.

Wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzenia ewidencji wprowadzonych opakowań produktów w formie pisemnej albo w systemie teleinformatycznym przy czym musi on przechowywać informacje zawarte w ewidencji przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE. Obowiązek (według wyboru) może być wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonując obowiązek:
     • przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne 
lub

  • przekazuje na rachunek urzędu marszałkowskiego:

Województwo Podlaskie, BOŚ S.A. I Oddział Białystok

Nr 34 1540 1216 2054 4405 2403 0010


– łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego. Wprowadzający produkty w opakowaniach składa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania o opakowaniach.

Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, który rozpoczyna działalność gospodarczą w danym roku kalendarzowym, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za ten rok w stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku.

Opłata produktowa

Rozliczenie wykonania obowiązku odzysku i recyklingu, następuje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali powyższego obowiązku, obowiązani są wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
• recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem;
• odzysku.

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu.

Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy. Opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Opłatę produktową należy wnosić, bez wezwania z urzędu, na konto:

opłata produktowa za opakowania począwszy od wpłat za 2014 rok:
Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A.  I Oddział w Białymstoku
Nr: 72 1540 1216 2054 4405 2403 0005
Tytuł wpłaty: Opłata produktowa za opakowania za rok …

- w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy

opłata produktowa za opakowania do 2013 roku:
Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A.  I Oddział w Białymstoku
Nr: 20 1540 1216 2001 4405 2403 0002 
Tytuł wpłaty: Opłata produktowa za opakowania za rok …

Sprawozdawczość

Przedsiębiorca:
• wprowadzający opakowania,
• eksportujący opakowania lub dokonujący ich wewnątrzwspólnotowej dostawy,
• eksportujący produkty w opakowaniach,
• dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
• wprowadzający produkty w opakowaniach
– jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przedsiębiorca ten może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania organizacji odzysku opakowań.

Wprowadzający produkty w opakowaniach rozliczający samodzielnie obowiązki ustawowe, składają, w terminie do 15 marca za rok poprzedni,

Sprawozdanie za 2018 rok

 

Uwaga: Sprawozdanie za 2017 r. składa się na wzorze dotyczącym 2015 r. i 2016 r.

Sprawozdanie wypełnia się tylko w zakresie dotyczącym charakteru działalności. Zakres działalności zaznacza się na pierwszej stronie. Należy dołączyć tylko te tabele, które dotyczą działalności przedsiębiorcy:

-Wytwarzający opakowania – tabela 1

-Importujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań - tabela 2,

- Eksportujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań -tabela 3,

- Eksportujący produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy

produktów w opakowaniach - tabela 3

- Wprowadzający produkty w opakowaniach- tabele 4.1. do 4.4. w zależności od rodzaju opakowań, tabela 5 jeżeli posiada dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR, tabela 6., tabela 7.1.

UWAGA: Wszystkie masy opakowań w sprawozdaniu podajemy w Mg (1Mg = 1000 kg)

przekierowanie  

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Service?sId=2309&retUrl=https%3a%2f%2fcu.wrotapodlasia.pl%2fCU.Public%2fKUP%2fCategory%3fcId%3d2202&scrollBottom=true&uId=10130


Wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin wykonują obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych samodzielnie lub przez przystąpienie do porozumienia.
 
Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę w/w przedsiębiorców może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych. Wprowadzający, o których mowa powyżej, mogą na równych zasadach przystępować do już zawartych w kraju takich porozumień.


__________________________________

Poziomy odzysku i recyklingu na lata: 2012, 2013
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
(Dz. U. z dnia 21 czerwca 2007 r. Nr 109, poz. 752)

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od 2014 r.
Stawki opłat za lata 2012, 2013 i 2014
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r. Nr 259, poz. 1774)

Stawki opłat od 2015 roku

Dz. U. z 2014 r., poz. 1972

Informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w sprawozdaniach jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w związku z przedkładaniem sprawozdawczości, jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.21) i w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 150)
  • Kategoriami odbiorców danych są: osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi lub kurierzy oraz podmioty realizujące archiwizację i obsługę informatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo:

 

- dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem realizacji przez administratora nałożonych na niego przepisami prawa obowiązków.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

 

Dane teleadresowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Referat Opłat Środowiskowych

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Telefon: 85 66 54 411, 85 66 54 450, 85 66 54 192

Fax: 85 66 54 156

Strona BIP            

Godziny przyjmowania dokumentów:

Poniedziałek              08:00  -  16:00

Wtorek                     07:30  -  15:30

Środa                       07:30  -  15:30

Czwartek                  07:30  -  15:30

Piątek                       07:30  -  15:30

Sobota                      Nieczynne

Niedziela                   Nieczynne

 

Pliki do pobrania

facebook