Dodana: 18 lipiec 2018 11:29

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2018 11:29

Ocena oddziaływania na środowisko aktualizacji Regionalnego Planu Transportowego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dot. aktualizacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Konsultacje będą trwały od 19 lipca do 8 sierpnia 2018 roku.

Ilustracja do artykułu IMG_2643.JPG

Działając na podstawie art. 39 i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu aktualizacji Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje będą trwały od 19 lipca 2018 roku do 8 sierpnia 2018 roku.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która obejmuje:

 

  • projekt dokumentu Regionalny plan transportowy województwa podlaskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja;
  • Prognozę oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020;

dostępną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ (w zakładce Konsultacje społeczne).

Z ww. dokumentami można się również zapoznać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pokój 519.

Uwagi i wnioski można składać na formularzu konsultacyjnym, który należy przekazać
w wybranej formie:

  • drogą elektroniczną na adres: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września
    2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
    (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579);
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Infrastruktury i Transportu, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok;
  • uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu bezpośrednio do sekretariatu Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pokój 519.

 

Uwagi i wnioski z datą wpływu po 8 sierpnia nie będą rozpatrywane.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podlaskiego.

facebook