Dodana: 7 marzec 2019 20:53

Zmodyfikowana: 8 marzec 2019 13:15

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego, przyjęcie sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz zatrudnienia za rok 2018, propozycje podziału środków Funduszu Pracy - to tylko niektóre zagadnienia, nad którymi debatowała dziś (07.03) Wojewódzka Rada Rynku Pracy. Spotkaniu przewodniczyła Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, natomiast Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentował wicemarszałek Stanisław Derehajło, który wręczył akty powołania Członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu Wojewódzka Rada Rynku Pracy (4).JPG

- Bardzo Wam wszystkim gratuluję, bardzo się cieszę, że tak zacne grono będzie pracowało dla dobra województwa. Jestem przekonany, że Wasza pomoc w rozwoju projektów, będzie bardzo cenna. Przed nami bardzo ciekawy okres współpracy dla dobra całego regionu - podkreślał wicemarszałek Stanisław Derehajło.

W trakcie spotkania wyłoniono również nowego Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy - Zdzisława Wilczko, reprezentującego Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Jego zastępczynią została Cecylia Snarska-Sadowska z Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

Na czwartkowym posiedzeniu Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku zaopiniowała:

- 23 kierunki kształcenia zawodowego w 15 szkołach oraz wykaz zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
- projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok,
- propozycję podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji województwa podlaskiego na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa na 2019 rok,

a także przyjęła sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz zatrudnienia za rok 2018 (RPD/2018), sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku za 2018 rok, sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2018 r.

***

Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach polityki rynku pracy. Oprócz tego, opiniuje przedłożone przez ministra właściwego do spraw pracy, priorytety, wzór podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz plan ich wydatkowania. Ponadto decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustalonymi przez Radę priorytetami wydatkowania tych środków. Pozwoli to partnerom społecznym, w większym stopniu niż dotychczas, decydować o przeznaczeniu środków na szkolenia dla szczególnie potrzebujących grup pracowników, firm, branż lub regionów.

facebook