Dodana: 30 październik 2018 10:06

Zmodyfikowana: 30 październik 2018 12:09

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2019 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2019 roku

Ilustracja do artykułu slider_2_resize2.jpg

Zgłoszenia należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie od 29 października do 15 listopada 2018 r.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy kierować:

  1. a) bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok, w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej 2019”, lub
  2. b) elektronicznie na adres: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl (w tytule maila wpisać: „Zgłoszenie do komisji konkursowej 2019”).

                                                                          

 

Załączniki:

Zasady naboru członków komisji konkursowych Województwa Podlaskiego w 2019 roku

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej Województwa Podlaskiego w 2019 roku

 

facebook