Dodana: 11 styczeń 2018 13:20

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2018 13:20

Wznowienie naborów ofert w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2018 roku

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wznowienia naborów ofert w otwartych konkursach ofert

Ilustracja do artykułu cup-2884023_960_720.jpg

Informujemy o otwarciu naborów w następujących otwartych konkursach ofert:

 

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

 

  1. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  

 

  1. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.  

 

  1. Otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora zadania publicznego, należącego do Województwa Podlaskiego w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, realizowanego w 2018 roku  

 

  1. Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności pro środowiskowej społeczeństwa, 

 

 

  1. Podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego 

 

 

  1. Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych

i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim.

 

 

 

Zasady składania ofert w ww. konkursach:

 

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis internetowy: Witkac.pl .

 

Formularz jest zgodny z wzorem oferty, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 

Po złożeniu oferty przez serwis Witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć Potwierdzenie wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

 

 

 

Zapraszamy do udziału!

 

fot.pixabay

facebook