Dodana: 5 lipiec 2017 12:21

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2017 12:21

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska

To autorskie przedsięwzięcie, którego inicjatorem i realizatorem projektu jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Realizatorzy projektu zakładają również: upowszechnienie wiedzy i informacji nt. ochrony przyrody oraz obowiązków i praw obywateli w tym zakresie m.in. na obszarach Natura 2000 i innych obszarach chronionych. Ważnym aspektem projektu jest też propagowanie idei ekologii ducha i katolickiej nauki społecznej na temat ekologii.

Ilustracja do artykułu lasp.jpg

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa na dofinansowanie realizacji projektu została podpisana 27 marca 2017 r. inicjatorem i realizatorem projektu jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

Głównym celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody  poprzez aktywną edukację nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści
z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu oraz na rzecz budowania potencjału i integracji grup
 i środowisk mających znaczący wpływ na przyrodę.

 

Projekt obejmie swym zasięgiem całą Polskę tj. wszystkie obszary chronione bez względu na formę
i zakres ochrony przyrody.  Według ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, grzybów.

 

Przekazanie niezbędnej wiedzy ekologicznej i aktywizacja uczestników projektu odbywać się będzie poprzez realizację praktycznych działań (warsztaty praktyczne, kursy trenerskie, konkursy, zintegrowana cyfrowa platforma edukacyjna).

Zaplanowane działania będą realizowane w oparciu o dane i bazę dwóch najbliższych wnioskodawcy obszarów Natura 2000, tj, obszaru:

 

  1. Puszczy Białej i
  2. Puszczy Białowieskiej

Ponadto w zakresie zainteresowania projektu będą też następujące obszary chronione:

  1. Dolina Dolnego Bugu
  2. Ostoja Nadbużańska
  3. Dolina Liwca
  4. Ostoja Nadliwiecka
  5. Dolina Kostrzynia.

Wybrane działania będą realizowane na terenie Województwa: Lubelskiego, Mazowieckiego
i Podlaskiego.

 

Projekt skierowany jest do sołeczności lokalne obszarów chronionych. Bezpośrednimi uczestnikami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna w wieku 7 - 19 lat, w tym uczniowie objęci edukacją domową, studenci, edukatorzy domowi, nauczyciele i wykładowcy akademiccy.
W projekcie zakłada się również udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, członków innych organizacji pozarządowych i samorządowych  oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną.
Preferowane będą osoby mieszkające na terenie obszarów Natura 2000 czy innych obszarów chronionych lub w jakiś sposób z nimi powiązane i zgłaszające chęć udziału w projekcie. Powiązanie z obszarami chronionymi będzie warunkiem niezbędnym bezpośredniego udziału w działaniach edukacyjnych opisanych poniżej pod nr od 1 do 4. Pozostałe działania będą działaniami stricte informacyjnymi i będą one, również z uwagi na prowadzenie ich m.in. w sieci internetowej, umożliwiały dotarcie z celami i efektami projektu do ogółu społeczeństwa.


źródło: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

fot.czarnabialostocka.pl

facebook