Dodana: 2 styczeń 2019 12:32

Zmodyfikowana: 2 styczeń 2019 12:32

Nabór uzupełniający kandydatów na członków komisji konkursowych w 2019 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2019 roku w trzech sferach zadań publicznych:

Ilustracja do artykułu zespół.png

1) KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
2) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI,
3) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO.

Zgłoszenia należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie od 21 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy kierować:

- bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok, w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej na rok 2019”,

 lub

- elektronicznie na adres: szadkowska@wrotapodlasia.pl (w tytule maila wpisać: „Zgłoszenie do komisji konkursowej 2019”).                                                                                                        

Załączniki:

  1. Zasady naboru członków komisji konkursowych Województwa Podlaskiego 2019 roku
  2. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej Województwa Podlaskiego w 2019 roku

Na zdj. członkowie komisji przy pracy w latach ubiegłych

 

facebook