Dodana: 25 luty 2019 15:23

Zmodyfikowana: 25 luty 2019 15:23

Dotacje na prace konserwatorskie – ostatnie dni na złożenie wniosku

Właściciele lub posiadacze zabytków, jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki organizacyjne mogą składać wnioski o udzielenie dotacji z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa podlaskiego. W roku 2019 budżet będący w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynosi 2 miliony 270 tysięcy złotych. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji upływa 28 lutego

Ilustracja do artykułu dotacje.jpg

Dofinansowaniu podlegają nakłady konieczne na prace konserwatorskie lub roboty budowlane, które służą zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu substancji zabytku. Dofinansowanie można otrzymać również na sporządzenie ekspertyz technicznych, badań konserwatorskich i architektonicznych oraz dokumentacji konserwatorskiej, a także na odnowienie, uzupełnienie lub odtworzenie oryginalnej substancji zabytku lub jego zabezpieczenie przeciwwilgociowe lub przeciwpożarowe.

28 lutego upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace planowane do przeprowadzenia w roku złożenia wniosku.

 

Natomiast 30 czerwca upływa termin składania wniosków PWKZ na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja poniesionych nakładów).

 

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w sekretariacie Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku przy ul. Dojlidy 23 w Białymstoku. Wnioski można składać również pocztą na adres WUOZ w Białymstoku. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do WUOZ lub do delegatury WUOZ oraz, dla wniosków wysłanych pocztą, data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek z wykazem koniecznych dokumentów niezbędnych przy udzieleniu przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji, znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://wuozbialystok.bip.gov.pl/regulamin-udzielenia-dotacji/regulamin-udzielenia-dotacji.html

 

źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

facebook