Dodana: 23 styczeń 2019 14:57

Zmodyfikowana: 23 styczeń 2019 16:58

Milion złotych na dotowanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy podlaskich zabytkach

To jeden z najwyższych budżetów ostatnich lat jaki Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków w naszym województwie. W wyniku zaproponowanej autopoprawki Zarządu, budżet na zabytki w 2019 roku został zwiększony z 550 tys. zł do 1 miliona złotych. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest jednak wpisanie danego obiektu do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu katedra_lomza.jpg

Wnioski na dofinansowanie można składać od środy, 23 stycznia do 22 lutego 2019 roku. Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą najpóźniej do dnia 27 lutego 2019 r. na adres urzędu z dopiskiem „Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konkurs na zabytki” .

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Dotacja nie może być udzielona na finansowanie prac przy zabytku, który stanowi mienie Województwa Podlaskiego oraz jego jednostek organizacyjnych lub znajdujących się w ich trwałym zarządzie.

Szczegóły i dokładne zasady przyznawania dotacji znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej. 

Dofinansowywane będą zadania z następującego katalogu prac, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.):

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Zabytek musi być wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego

Wysokość środków publicznych przeznaczonych do rozdysponowania w 2019 r.: 1 000 000,00 zł

(mk)

Na zdj.: Katedra św. Michała Archanioła w Łomży

 

Pliki do pobrania

facebook