Dodana: 11 październik 2017 14:58

Zmodyfikowana: 24 październik 2017 10:35

Stypendia w dziedzinie twórczości uczniom uzdolnionym artystycznie na rok 2018

31 października 2017 roku upływa termin składania wniosków na stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie z województwa podlaskiego. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 . pok. 022. (parter) Biuro Obsługi Klienta.

Ilustracja do artykułu stypendia-2.jpg

Proszę zapoznać się z nową uchwałą ws. stypendiów.

Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XX/238/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. ws. szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystyczne w województwa podlaskiego

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XX/238/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. 2012  poz. 1978) uchwalił, iz od 2012 roku ilość i wysokość stypendiów zostanie określona w uchwale budżetowej Województwa Podlaskiego na dany rok, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z zapisami powyższej uchwały wnioski o stypendia mogą składać:

  1. a) szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie,
  2. b) podstawowe i średnie szkoły artystyczne,
  3. c) instytucje kultury prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej,
  4. d) stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości  artystycznej

STYPENDIA są przyznawane z końcem roku kalendarzowego, a wypłacane od początku następnego roku. Stypendia przyznawane są na okres 1 roku.

Wnioski w sprawie przyznania stypendium należy składać do 31 października danego roku, na rok następny.

Uczniów uzdolnionych artystycznie, którzy otrzymają stypendia na rok 2018 poznamy na początku 2018 r.

Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są pod nr. tel. (085) 66-54-538. 

Wniosek na stypendia 2018 rok


UWAGA STYPENDYŚCI 2017 ROKU

31 grudnia 2017 roku mija termin nadsyłania rozliczenia ze stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie przyznanego na rok 2017.

Wzór rozliczenia

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie rozliczenia w/g proponowanego wzoru. Informacje można przesłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 . pok. 022. (parter) Biuro Obsługi Klienta.

facebook