Dodana: 15 maj 2018 11:31

Zmodyfikowana: 16 maj 2018 08:41

Spotkanie ze sztuką Street Art na Placu NZS -oferta pozakonkursowa

W dniu 14 maja 2018 r. Inicjatywa Plac NZS złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkanie ze sztuką ,,Street Art” Na Placu NZS” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 15 maja 2018 r. do dnia
21 maja 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

facebook