Dodana: 3 sierpień 2018 10:07

Zmodyfikowana: 3 sierpień 2018 10:07

Zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym

Propozycje zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego zostały zgłoszone przez Instytucję Zarządzającą RPOWP, czyli urząd marszałkowski w maju tego roku. A już 20 lipca Komisja Europejska dała zielone światło do ich wprowadzenia.

Ilustracja do artykułu rpo.jpg

Jednak zgodnie z procedurami zmiany musiał jeszcze przyjąć Zarząd Województwa Podlaskiego. I zrobił to 31 lipca.

Po co chciano zmienić niektóre zapisy programu?

 • Od 2015 roku (czyli zatwierdzenia programu przez Komisję) nastąpiło wiele zmian, m.in. inna jest sytuacja społeczno-gospodarcza naszego regionu, rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zmodyfikowana została Umowa partnerstwa, czyli swego rodzaju kontrakt między polskim rządem a Komisją Europejską, określający najważniejsze kwestie dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich. Pojawiło się też wiele zmian w prawie.

 • Doświadczenia związane z realizacją RPOWP pokazały nam, że potrzebne są rozwiązania, mające na celu szybsze i skuteczniejsze wdrażanie, m.in. przesunięcie środków na te działania, w których będą one najlepiej wykorzystane czy zmiany we wskaźnikach programu.

Co zaproponowano i na co zgodziła się Komisja Europejska?

Oto główne punkty:

 • Zwiększenie środków na linie kolejowe o 5 mln euro oraz na terminale przeładunkowe o 10 mln euro (ze względu na duże zainteresowanie oraz braki w tym zakresie w naszym regionie).  Środki te zostaną przesunięte z terenów inwestycyjnych, gdzie z uwagi na narzucone przez KE warunki ograniczające, zainteresowanie wsparciem jest mniejsze niż pierwotnie zakładano.
 • Zwiększenie alokacji o 24,5 mln euro na projekty z zakresu energetyki odnawialnej, a dokładnie – słonecznej (ze względu na ogromne zainteresowanie wsparciem w tym zakresie). W tym celu zostaną przesunięte środki przeznaczone na wykorzystanie innych źródeł energii odnawialnej (to z kolei wynika z ograniczeń, jakie są w przepisach dotyczących OZE) oraz na projekty z zakresu ochrony bioróżnorodności i krajobrazu (małe zainteresowanie wnioskodawców konkursami z tej dziedziny).
 • Zwiększenie puli pieniędzy na strategie niskoemisyjne, czyli m.in. modernizację źródeł ciepła, oświetlenia ulicznego, budowę stacji pomiaru zanieczyszczeń. Środki te zostaną przesunięte z działania związanego z efektywnością energetyczną budynków (po zmianach w programach, wielu dotychczasowych beneficjentów RPO, m.in. ze średnich miast może ubiegać się o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko).
 • Zwiększenie środków na infrastrukturę ochrony zdrowia o 6 mln euro. Te pieniądze zostaną przesunięte z e-zdrowia.
 • Wprowadzenie w ramach niektórych działań związanych z gospodarką niskoemisyjną wsparcia termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i poszerzenie katalogu beneficjentów o klastry energii.
 • Poszerzenie, w ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, katalogu beneficjentów o różne typy parków (nie tylko krajobrazowe) i obszary Natura 2000.
 • Możliwość dopuszczenia (w ramach działania związanego z infrastrukturą społeczną) wsparcia leczenia psychiatrycznego dzieci, niezależnie od rodzaju potencjalnego beneficjenta.
 • Wprowadzenie w wybranych działaniach możliwości wyboru projektów w trybie pozakonkursowym.
 • Poszerzenie grup docelowych wsparcia w ramach niektórych działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(is)

facebook