Dodana: 19 grudzień 2017 09:38

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2017 09:39

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+

Europejskie eksperymenty polityczne w ramach „Kluczowego działania 3 programu Erasmus+ (Wsparcie w reformowaniu polityk) – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki” to projekty współpracy transnarodowej wspierające realizację programów politycznych Unii Europejskiej w obszarze edukacji i szkoleń, w tym programów sektorowych, takich jak proces boloński i kopenhaski.

Ilustracja do artykułu eras,us.png

Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest działanie na rzecz poprawy skuteczności i efektywności systemów edukacji oraz szkoleń przez gromadzenie i ocenę dowodów dotyczących systemowego wpływu innowacyjnych działań politycznych. Niniejsze zaproszenie wymaga zaangażowania organów władzy publicznej wysokiego szczebla kwalifikujących się krajów oraz wykorzystania właściwych i powszechnie uznanych metod oceny opartych na badaniach terenowych (eksperymentach).

Szczegółowymi celami niniejszego zaproszenia są:

 • promowanie współpracy transgranicznej i wymiany doświadczeń pomiędzy organami władzy publicznej na najwyższym szczeblu instytucjonalnym z kwalifikujących się krajów w celu wsparcia systemowego doskonalenia i innowacji w dziedzinie edukacji i szkoleń,
 • ułatwianie gromadzenia i analizy merytorycznej dowodów na potrzeby pomyślnego wdrażania innowacyjnych działań,
 • ułatwienie przenoszenia i zapewnienie skalowalności innowacyjnych działań.

Priorytetowymi tematami niniejszego zaproszenia są:

 • promowanie włączenia społecznego i wspólnych wartości UE poprzez uczenie się formalne i pozaformalne,
 • włączanie do głównego nurtu i dalszy rozwój wielojęzycznych metod pedagogicznych w edukacji szkolnej (np. praca w klasach wielojęzycznych/z dziećmi dwujęzycznymi) oraz wspieranie nauczycieli i szkolenie w zakresie wyzwań związanych z różnorodnością w klasach,
 • ocena cyfrowa: identyfikacja najlepszych praktyk w różnych sektorach edukacyjnych i krajach oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk i eksperymentów,
 • nauczyciele oraz trenerzy odpowiedzialni za kształcenie i szkolenie zawodowe w nauczaniu w miejscu pracy/praktykach zawodowych (kształcenie i szkolenie zawodowe),
 • wdrożenie ścieżek podnoszenia kwalifikacji dla dorosłych, którzy nie ukończyli szkoły średniej II stopnia lub równoważnej,
 • polityki i zachęty wspierające innowacyjne nauczanie i szkolenie w zakresie pedagogiki w szkolnictwie wyższym, m.in. poprzez edukację otwartą i cyfrową,  
 • stworzenie ogólnoeuropejskiego ośrodka nauki online, mobilności mieszanej/wirtualnej, wirtualnych kampusów i wymiana najlepszych praktyk.

Kwalifikujące się działania i czas trwania projektu

Kwalifikujące się działania powinny być zgodne z opisem zawartym w załączniku nr 1 do wytycznych dla wnioskodawców. Badania terenowe muszą zostać przeprowadzone w co najmniej trzech krajach, których władze publiczne (zgodnie z opisem zawartym w pkt 2a) lub upoważnione podmioty uczestniczą w realizacji projektu.

Działania muszą rozpocząć się między dniem 1 stycznia 2019 r. a dniem 28 lutego 2019 r.

Ostateczne terminy składania wniosków:

 • Wstępne wnioski: 10 kwietnia 2018 r., godz. 12.00 (południe czasu środkowoeuropejskiego)
 • Pełne wnioski: 25 września 2018 r., godz. 12.00 (południe czasu środkowoeuropejskiego)
Dalsze informacje

Bardziej szczegółowe informacje zawarto w wytycznych dla wnioskodawców.

Tekst wytycznych wraz z pakietem zgłoszeniowym jest dostępny pod następującym adresem: eacea.ec.europa.eu.

Adres e-mail: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu

Pełna treść zaproszenia do składania wniosków: eur-lex.europa.eu.

Za: podlaskie.eu

facebook