Dodana: 11 styczeń 2019 11:13

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2019 11:54

Konsultacje Krajowej Strategii. Jej motto: Rozwój społecznie wrażliwy

Główny nacisk w Strategii kładziemy na zrównoważony rozwój kraju. Zależy nam na zmniejszeniu dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym – powiedział Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju na konsultacjach projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, które odbyły się w czwartek, 10 stycznia, w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu ksrr1.jpg

Krajowa Strategia rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, przyjętej przez rząd w lutym 2017 roku. Jest bardzo ważna dla regionów, w tym oczywiście województwa podlaskiego, ponieważ szczególny nacisk jest w niej położony na zrównoważony rozwój całego kraju i zmniejszenie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym. Uwzględnione zostały w niej problemy oraz potencjały regionów i dopasowane do nich rozwiązania. Jako najważniejszy dokument dotyczący polityki regionalnej będzie miała również duży wpływ na programowanie środków publicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej. 

Wczoraj (w czwartek, 11 stycznia), w ramach konsultacji, które odbywają w całym kraju, przedstawiciele ministerstwa inwestycji i rozwoju, przyjechali do Białegostoku. Okazało się, że mieszkańcy Podlaskiego bardzo świadomie podchodzą do programowania rozwoju kraju, ponieważ wzięli tłumnie udział w spotkaniu. Zajęte były wszystkie miejsca w sali Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

–  Chciałbym, żeby Państwo przedstawili nam swoje opinie, komentarze na temat Strategii, bo realizować ją będzie wspólnie przez szerokie audytorium: środowiska naukowe, administrację, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców. Udział przedsiębiorców  jest niezwykle ważny. Od nich zależy rozwój kraju  – stwierdził Adam Hamryszczak.

Ważny jest udział w konsultacjach

–  Bardzo się cieszę, że bierzecie Państwo udział w konsultacjach, ponieważ dzięki temu możecie mieć realny wpływ na cele i kierunki polityki regionalnej do 2030 roku – przywitał uczestników spotkania Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. –Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jest bowiem podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej naszego państwa.

Marek Malinowski podkreślił, że udział w tych konsultacjach jest więc bardzo ważny. W ten sposób aktywnie uczestniczymy w programowaniu rozwoju naszego kraju i naszej „małej ojczyzny”, jaką jest województwo podlaskie. – My, jako samorząd województwa, również pracujemy nad aktualizacją kluczowego dokumentu strategicznego dla naszego regionu, czyli aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.  Wskażemy w nim cele, które wzmocnią konkurencyjność naszego województwa i podniosą jakość życia – powiedział Marek Malinowski. – Już dziś zapraszam Państwa na konsultacje projektu, nad którym właśnie pracujemy. Odbędą się one na pewno w tym roku. Zapraszam Państwa jeszcze raz do współtworzenia Strategii, i tej krajowej, i tej regionalnej. Zależy nam na Państwa opiniach, uwagach, wskazówkach, ponieważ zapisy tych dokumentów będziemy wspólnie wcielać w życie.

Strategia to drogowskaz

– Zależy nam na rozwoju nie tylko Białegostoku, ale i miast średniej wielkości, jak Grajewo, Sokółka, Zambrów, Augustów, Bielsk Podlaski, Hajnówka… – wymieniał wiceminister. I wyjaśnił, że przygotowanie Strategii na poziomie krajowym i lokalnym jest konieczne. – Strategia Krajowa będzie drogowskazem, jak ukierunkować interwencję publiczną.

Wiceminister podkreślił, że Strategia zwraca uwagę na obszary zmarginalizowane. W naszym regionie zostały one zdiagnozowane w północno-wschodniej części oraz południowo-zachodniej. Wymagają interwencji nie tylko ze środków krajowych, ale i Regionalnego  Programu Operacyjnego. – Polska ma układ policentryczny. Nie składa się tylko ze stolic województw, ale i z miast średniej wielkości, obszarów wiejskich – podkreślił Adam Hamryszczak. – Rozwój zrównoważony – ten cel powinien nam przyświecać na każdym etapie.

Robert Dzierzgwa, dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zaprezentował szczegółowo zapisy projektu Strategii. – Motto naszej Strategii brzmi: Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony – powiedział dyrektor Dzierzgwa.

Po czym wymienił trzy cele KSRR: zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych (na podstawie regionalnych specjalizacji); podniesienie jakości zarządzania i wdrażanie polityk ukierunkowanych terytorialnie.

Dyrektor zauważył, że trzeba stawiać na zintegrowane inwestycje, realizowane przez kilka sąsiadujących gmin. Samorządy lokalne planując rozwój nie mogą bowiem ograniczać się tylko do swoich granic administracyjnych. Dlatego przygotowane zostaną zachęty dla powoływania takich stowarzyszeń gminnych, np.: fiskalne, finansowe (środki na utrzymanie biura).

Kontrakt sektorowy, programowy

Przedstawiciel ministerstwa poinformował również, że rząd zamierza odejść od podpisywania kontraktów terytorialnych, ponieważ dołączana do nich  lista projektów nie miała często zapewnionego finansowania i przypominała listę życzeń. Teraz rząd z samorządem będzie podpisywał kontrakt programowy, w ramach którego będzie np. tworzony program regionalny.

Kolejny kontrakt to kontrakt sektorowy  (z wybranej dziedziny), np. minister infrastruktury przygotuje program rozwoju dróg krajowych, w co włączy się województwo, realizując budowę drogi wojewódzkiej połączonej z modernizowaną krajową. Chodzi o to, by skoordynować proces inwestycyjny.

Następna propozycja – porozumienie terytorialne, które pozwoli na projektowanie rozwiązań z poziomu krajowego/regionalnego, odpowiadających potrzebom jednostek samorządu lokalnego.

Uwagi do 23 stycznia

Po prezentacji KSRR wywiązała się gorąca dyskusja. Uczestnicy spotkania pytali np. czy w Strategii zostanie ujęty temat deglomeracji. Dyrektor zauważył, że rząd co prawda poruszył ten temat, ale na konkrety jeszcze za wcześnie. Padło też pytanie o kontynuację programu dla Polski Wschodniej. Robert Dzierzgwa uspokoił uczestników konsultacji mówiąc, że planowany jest oddzielny program dla makroregionu. Przedstawicielka Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego skrytykowała zapisy KSRR, ponieważ – przy rozwoju zrównoważonym –  marginalizują metropolię.

– To  nieprawda. W wielu miejscach w Strategii jest mowa o współpracy z dużymi ośrodkami miejskimi. Nie ma tu marginalizacji metropolii. Po prostu akcent jest położony  na ośrodki strategicznej interwencji – odpowiedział dyrektor Robert Dzierzgwa.

Podziękował wszystkim za udział w konsultacjach. – Czekamy na Państwa uwagi i wnioski dotyczące Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 23 stycznia – zakończył spotkanie dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju.

Czytaj też: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/konkursy/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-konsultacje-w-bialymstoku.html

Pliki do pobrania

facebook