Dodana: 27 wrzesień 2018 12:01

Zmodyfikowana: 27 wrzesień 2018 14:42

Komitet Monitorujący RPOWP: nie ma zagrożenia utraty środków unijnych!

Według przedstawionych danych nie ma zagrożenia utraty środków w ramach zasady n+3 – taki komunikat przedstawili na Tweeterze przedstawiciele Komisji Europejskiej po posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020, które odbyło się w środę, 26 września w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu Spotkanie Komitetu Monitorującego (6).JPG

Komitet nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. W 15. posiedzeniu KM uczestniczyły również przedstawicielki Komisji Europejskiej: Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Aneta Sobotka z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Z korzyścią dla beneficjentów

Komitet zatwierdził zmienione kryteria wyboru projektów w działaniach: 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 5.3, 5.4 oraz w konkursach na projekty zintegrowane w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Zmiany kryteriów wynikają m.in. ze zmienionych wytycznych, nowelizacji ustawy wdrożeniowej oraz doświadczeń we wdrażaniu RPO. Mają ułatwić aplikowanie wnioskodawcom.

–  Dzięki nowym kryteriom będzie łatwiej i prościej aplikować w kolejnych konkursach – ocenił wicemarszałek Maciej Żywno, który uczestniczył w spotkaniu.

W trakcie posiedzenia Komitetowi zostały przedstawione główne zmiany w RPOWP, przyjęte w lipcu. Usprawnią one wdrażanie programu m.in. dzięki przesunięciu środków na obszary, które cieszą się dużą popularnością wśród wnioskodawców, np. na projekty dotyczące energetyki słonecznej, modernizacji źródeł ciepła czy ochrony zdrowia. Poszerzone zostały też listy beneficjentów, np. w ramach ochrony środowiska o różne typy parków (nie tylko krajobrazowe), a w ramach gospodarki niskoemisyjnej o klastry energii.

Ponad połowa alokacji w umowach

Członkowie Komitetu zapoznali się także ze stanem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w poszczególnych osiach. Wioletta Dąbrowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, poinformowała, że do tej pory (stan na 24 września)  zostały ogłoszone 354 konkursy oraz 62 nabory pozakonkursowe. Zarząd Województwa podpisał 1092 umowy o dofinansowanie, o wartości ponad 4,1 mld zł, których dofinansowanie przekroczyło 2,7 mld zł. Członkowie KM dowiedzieli się również, że stan wykorzystania alokacji z Unii Europejskiej w RPOWP wynosi 56 proc. (wartość dofinansowania w podpisanych umowach).

Ramy do listopada

Zostało omówione również wykonanie ram zasady n+3. Zasada ta określa okres na  rozliczenie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Wnioski o płatność beneficjentów przekładają się na poziom certyfikacji wydatków do KE. Jest to bardzo istotny proces z uwagi na ustanowione w programach minimalne kwoty wydatkowania na każdy rok (rok n). Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (n+3). Jeśli Instytucja Zarządzająca w roku n+3 certyfikuje kwotę niższą niż roczna transza środków na dany rok n, traci wartość różnicy. W 2018 roku po raz pierwszy wszystkie RPO są objęte zasadą n+3.

– Mamy do scertyfikowania (czyli przekazania do Komisji Europejskiej sprawdzonych i potwierdzonych wydatków) w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 120 mln euro w 2018 roku. Teraz osiągnęliśmy blisko 74 proc. tego celu. Według prognoz, w listopadzie ten cel osiągniemy – powiedziała Wioletta Dąbrowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP.

– Chciałbym dodać, że dodatkowych 5 mln euro zostało przekazane do Biura Certyfikacji. Do końca września będzie jeszcze 10 mln euro. Zostanie nam do scertyfikowania 17 mln euro i planujemy to osiągnąć w październiku. A z początkiem listopada przekażemy je do Komisji Europejskiej – powiedział Jakub Krawczuk, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWP.

Jeśli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny, mamy już 84 proc. osiągniętego celu. – Przekazaliśmy dodatkowe środki do Biura Certyfikacji, co daje już 90 proc. zasady n+3. Mamy nadzieję, że najpóźniej w październiku zostanie wszystko wykonane – stwierdziła Elżbieta Romańczuk, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP. – Żadne środki nie są zagrożone.

KE: Nie ma zagrożenia utraty pieniędzy

Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE odniosła  się do informacji, które „w sposób nie do końca obiektywny” pokazują, jakie są zagrożenia w wydawaniu pieniędzy z UE.

– Jeśli chodzi o n+3, to na bazie wiedzy, jaką posiadamy, zagrożenia absolutnie nie widzimy. Nie ma tu ryzyka, że jakiekolwiek euro czy złotówka są zagrożone. Proszę nie spuszczać z tempa. Działamy – powiedziała Anna Modzelewska.

Przypomniała, że do końca grudnia jest czas na wykonanie wskaźników (czyli zakładanych efektów na koniec 2018 roku). Dopingowała do działania. Ale uspokoiła też, że niewykonanie jednego wskaźnika nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji dla RPO. Zgodnie z Umową Partnerstwa, pieniądze dla regionu zostaną w programie regionalnym.

N+3 jest to zasada odnosząca się do okresu programowania Unii Europejskiej, która określa dodatkowy okres na realizację i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. W praktyce oznacza to, że z funduszy przyznanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 faktycznie korzystać można do roku 2023.

Komunikat Komisji Europejskiej po spotkaniu: 
https://twitter.com/RegioPoland/status/1044936928129425408

(bl, at)

facebook