Dodana: 2 lipiec 2018 11:18

Zmodyfikowana: 23 sierpień 2018 10:27

Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Nabór na projekty z małym budżetem (PMB) potrwa od 1 sierpnia do 31 października 2018. Na nabór w ramach obu priorytetów celu tematycznego Dziedzictwo przeznaczona została kwota 5,2 mln EUR.

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

Wsparcie dla PMB dotyczyło będzie głównie działań nieinwestycyjnych, mających na celu promowanie współpracy, budowanie nowych relacji transgranicznych pomiędzy obywatelami, wymianę doświadczeń i realizację inicjatyw społecznych związanych z lokalną kulturą oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym. Wsparcie udzielane będzie wszelkim inicjatywom takim jak: wydarzenia turystyczne i kulturalne, upowszechnianie i kultywowanie wspólnych tradycji w obszarach przygranicznych, współpraca transgraniczna pomiędzy szkołami i instytucjami szkolnictwa wyższego, przedsięwzięcia turystyczne i kulturowe podejmowane przez organizacje pozarządowe itd. Tworzone będą sprzyjające warunki mające na celu ułatwienie nawiązywania wzajemnych relacji pomiędzy sąsiadującymi ze sobą wspólnotami.

PMB spełniać muszą następujące warunki:

  • przyczyniać się do realizacji Programu i jego celów;
  • posiadać silny i wyraźny efekt transgraniczny;
  • mieć rozsądny budżet;
  • być gotowym do wdrożenia;
  • spełniać kryteria dotyczące partnerstwa.

Kwota dofinansowania:

Dofinansowanie udzielane na realizację PMB nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danego projektu. Reszta środków musi zostać zapewniona przez beneficjentów bądź też ze źródeł innych niż budżet UE. Koszty inwestycyjne (roboty, dostawy) nie mogą przekraczać 20% wartości dofinansowania UE.

Całkowity czas realizacji PMB nie może przekraczać 12 miesięcy.

Wszystkie umowy o dofinansowanie dotyczące wdrażania PMB muszą zostać podpisane najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Wszystkie działania w ramach PMB muszą zostać zakończone najpóźniej 31 grudnia 2022 r.

facebook