Dodana: 7 maj 2019 16:00

Zmodyfikowana: 7 maj 2019 18:06

Blisko 20 mln na zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej z Regionalnego Programu Operacyjnego

Organizacja miejsc integracji społecznej, szkolenia, doradztwo zawodowe, warsztaty i wyjazdy edukacyjne – to tylko niektóre z działań w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa blisko 700 mieszkańców naszego województwa. Łączna wartość projektu to ponad 25 mln zł, z czego blisko 20 mln pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Liderem projektu jest miasto Łomża. We wtorek, 7 maja br. w łomżyńskim magistracie prezydent Mariusz Chrzanowski i wicemarszałkowie województwa podlaskiego Stanisław Derehajło i Marek Olbryś podpisali umowy na realizację działań.

Ilustracja do artykułu Podpisanie umów - Łomża-42.jpg

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, podlascy parlamentarzyści  Bernadeta Krynicka i Mieczysław Baszko, reprezentanci samorządów i organizacji uczestniczących w projekcie.

Liderem projektu „Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” jest miasto Łomża. Realizuje go  wraz z gminą Boćki, Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych i powiatami: hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim,  zambrowskim.

W ramach projektu, na terenach samorządów partnerskich zostaną utworzone centra lub oddziały Centrum Integracji Społecznej. A następnie będą prowadzone działania aktywizujące zawodowo dla  400 kobiet i 300 mężczyzn.
Samorządy otrzymają ok. 2 mln zł na doposażenie placówek oraz ich bieżącą działalność. Dotację otrzyma też już istniejący CIS w Łomży.

Uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie psychologa, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego. Projekt przewiduje sześciogodzinne zajęcia przez 5 dni w tygodniu. Uczestnicy otrzymają ubezpieczenie, wypłatę zasiłków integracyjnych, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów.
Projekt zakończy się w marcu 2022 r., a spodziewany efekt, to uzyskanie stałego zatrudnienia przez min. 25 proc. jego uczestników. 

- Takie projekty warto realizować, tym bardziej, że są one ukierunkowany na pomoc osobom wykluczonym, najbardziej potrzebującym – mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski - Cieszymy się, że otrzymaliśmy te środki, ale zdajemy sobie sprawę, że to dopiero początek pracy.  Projekt nie należy do projektów łatwych, ale Łomża wielokrotnie udowodniła że potrafi współpracować i realizować trudne przedsięwzięcia, a wysokość dofinansowania jak i obecność podczas dzisiejszego spotkania tak wielu szacownych gości świadczy o tym, że nasze miasto zasługuje na zaufanie.

Wicepremier Jarosław Gowin, gratulując beneficjentom mówił o potrzebie solidarności i współdziałania. Podkreślał, że projekty, których celem jest pomoc drugiemu człowiekowi w trudnych etapach jego życia to jest właśnie solidarność. Wicepremier zwrócił też uwagę na możliwe efekty gospodarcze przedsięwzięcia.
- Jestem przekonany, że ten projekt  będzie także pewnym impulsem gospodarczym. Wiadomo, że dzisiaj każda para rąk do pracy jest w naszej gospodarce potrzebna.

Poseł Bernadeta Krynicka podkreślała, że wspólnymi siłami, przy dobrej współpracy można dokonywać wielkich rzeczy. Również zwróciła uwagę na aspekt gospodarczy przedsięwzięcia.
- Projekt dotyczy najbardziej potrzebujących, wykluczonych społecznie, osób długo bezrobotnych. Cieszę się, że większość z nich zostanie przywrócona do pracy. To może być duże wsparcie dla przedsiębiorców, którzy borykają się z problemami kadrowymi – mówiła Bernadeta Krynicka. 

Natomiast poseł Mieczysław Baszko zaznaczył, że współpraca i dobre praktyki to podstawa do sukcesu samorządu. Podkreślał, że Podlaskie potrzebuje pieniędzy na aktywizację społeczną i zawodową
- Róbcie, wszystko, by samorządy z nich korzystały po partnersku i by zaowocowały one rozwojem naszego województwa – mówił Mieczysław Baszko.

Wicemarszałek Stanisław Derehajło zwrócił uwagę, że projekt aktywizacji społecznej i zawodowej „Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” jest realizowany na dużej części województwa.
- Cieszę się, że Łomża jest liderem tego projektu, który ogarnia prawie połowę województwa oraz że tak wiele samorządów zdecydowało się podpisać porozumienie, które będziemy wspólnie realizowali. Tego typu działania są najbardziej efektywne, bo bezpośrednio dotyczą naszych mieszkańców – mówił Stanisław Derehajło.  
Z kolei wicemarszałek Marek Olbryś zauważył, że to kolejny program województwa podlaskiego kierowany do ludzi, którzy niejednokrotnie nie z własnej winy są wykluczeni i potrzebują pomocy.
- Te pieniądze potrzebne są aby pomóc ludziom, którzy nie potrafią sami sobie poradzić. – mówił Marek Olbryś -  W tych wszystkich podejmowanych działaniach chodzi o to  aby osoby, które znalazły się - często nie z własnej winy - w trudnej sytuacji życiowej otrzymały wsparcie i wróciły na rynek pracy. Ludzi trzeba zachęcić aby uczestniczyli razem z nami w budowaniu silnego gospodarczo regionu, trzeba im w tym pomóc. I to jest nasze zadanie!

Wśród beneficjentów projektu „Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” znalazła się gmina Boćki. Jak mówi wójt gminy Dorota Kędra–Ptaszyńska, to nie jest pierwszy program pomocowy ze środków europejskich realizowany na terenie gminy.

- Realizowaliśmy już tego typu zadania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Były to programy pomocowe dla osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej – informowała wójt Bociek -  Te pieniądze są do wykorzystania i mogą pomóc, choć nie jest to łatwe zadanie. Uczestnicy projektów angażują się na początku, później zapał trochę opada. Jest to jednak bardzo dobre narzędzie do aktywizacji osób, często też do przekwalifikowania lub wyuczenia całkiem nowego zawodu.

 

***

Projekt partnerski „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Jego wartość to 25.263.917,80 zł, zaś przyznane dofinansowanie wynosi 19.999.079,80 zł.

Celem głównym jest zwiększenie do 31 marca 2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej świadczonej przez CIS: uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób i podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osób.

 

ak

facebook