Dodana: 15 luty 2019 15:07

Zmodyfikowana: 15 luty 2019 15:07

1500 umów, 3 mld zł dofinansowania. Komisja Europejska o realizacji programu regionalnego

W piątek, 15 lutego, nasz region odwiedzili przedstawiciele Komisji Europejskiej. Tematem spotkania z Arturem Kosickim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego był postęp i plany we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a także założenia nowej perspektywy finansowej.

Ilustracja do artykułu Spotkanie z przedsatwicielami Komisji Europejskiej w UMWP (3).JPG

– Cieszę się, że możemy liczyć na wsparcie merytoryczne Komisji przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego – przywitał gości Artur Kosicki. Udział w tym spotkaniu  wzięli: Wolfgang Münch, zastępca dyrektora ds. Polski w Komisji Europejskiej, Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w KE, Marcin Piłka z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, także dyrektorzy departamentów odpowiedzialnych za wdrażanie RPOWP w Urzędzie Marszałkowskim.

Takie spotkania z Komisją odbywają się co kwartał. Tym razem tematem był plan kontraktacji i certyfikacji na każdy kwartał 2019 roku. Ponadto zostały omówione zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego związane z rezerwą wykonania, a także wynikające z przeglądu śródokresowego. Przedstawiciele KE i samorządu województwa przedyskutowali również założenia programu regionalnego na lata 2021-2027.

Uczestnicy spotkania zapoznali się także ze stanem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, zwłaszcza w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, poinformowała, że do tej pory (stan na 13 lutego 2019 roku) zostały ogłoszone 393 konkursy oraz 66 naborów pozakonkursowych. Zarząd Województwa podpisał 1463 umowy o dofinansowanie z RPOWP, o wartości ponad 4,6 mld zł, których dofinansowanie przekroczyło 3,1 mld zł. Stan wykorzystania alokacji z Unii Europejskiej w RPOWP wynosi 63,68 proc. (wartość dofinansowania w podpisanych umowach). Wydatki wskazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność (wkład Unii Europejskiej) stanowią 18,17 proc. alokacji.

Podczas spotkania omówiono również założenia badania Banku Światowego w ramach inicjatywy Catching–up Regions 3 (zainicjowany przez Komisję Europejską projekt na rzecz regionów rozwijających się). Tematem jest wspieranie transferu technologii i innowacji w polskich regionach, które w odniesieniu do naszego województwa będzie wzbogacone o analizę możliwości utworzenia wspólnego podmiotu/struktury, który zajmowałby się waloryzacją projektów pochodzących z podlaskich uczelni, wspieraniem badań zleconych świadczonych przez uczelnie, utworzeniem i zarządzaniem prototypownią. Badanie wskazałoby również, w jakim zakresie uczelnie mogą wykorzystywać aparaturę, kupioną ze środków UE.

(blm)

facebook