Dodana: 1 listopad 2018 08:25

Zmodyfikowana: 1 listopad 2018 08:25

Politechnika Białostocka wyróżniona przez MNiSW

12 mln zł przyznało Politechnice Białostockiej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundusze będą przeznaczone na podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Pieniądze pochodzą z zapowiadanego przez Ministerstwo programu "Regionalne Inicjatywy Doskonałości".

Ilustracja do artykułu kampus PB fot Paweł Tadejko (Średni).jpg

Dzięki tym  środkom możliwe będzie zrealizowanie trzech celów: podniesienie poziomu badań naukowych, zwiększenie znaczenia prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym oraz zwiększenie wpływu badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.


Uzyskane fundusze Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej planuje przeznaczyć na:
•    rozbudowę bazy laboratoryjnej Szkoły Mechaniki Nowoczesnych Materiałów (m.in. zakup skaningowego mikroskopu elektronowo-jonowego SEM/FIB ze stolikiem do badań wytrzymałościowych),
•    rozbudowę bazy laboratoryjnej Szkoły Techniki Cieplnej (m.in. analizator pomiarowy zawartości cząstek stałych w gazach)
•    rozbudowę bazy laboratoryjnej Szkoły Termomechaniki Układów Tribologicznych (tribometr przeznaczony do pracy w temperaturach od -100 do +600°C),
•    zwiększenie liczby patentów na wynalazki 
•    zwiększenie liczby publikacji naukowych w renomowanych czasopismach oraz w materiałach konferencyjnych, ujętych w wiodących indeksowanych międzynarodowych bazach,
•    zwiększenie liczby monografii publikowanych w renomowanych wydawnictwach,
•    organizowanie wyjazdów studyjnych zespołów badawczych do zagranicznych renomowanych uczelni i ośrodków naukowych celem nawiązania współpracy naukowej,
•    udział zespołów badawczych w międzynarodowych konsorcjach naukowych,
•    zwiększenie mobilności międzynarodowej pracowników przez odbywanie staży naukowych w prestiżowych uczelniach i ośrodkach naukowych,
•    udział pracowników w konferencjach zagranicznych, na których będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia oraz nawiązać współpracę z naukowcami z całego świata,
•    intensyfikację i konsolidację współpracy nauki z biznesem.

W pilotażowym konkursie w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" 30 uczelni z całej Polski otrzyma w sumie ponad 326 mln złotych na wsparcie badań naukowych ważnych dla regionu i opracowanie długofalowej strategii rozwoju. Pieniądze wypłacane będą uczelniom przez cztery lata.

Więcej o programie "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" na stronie MNiSW.

 

facebook