Dodana: 19 wrzesień 2007 13:25

Zmodyfikowana: 19 czerwiec 2018 10:39

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego

Nauczyciele kontraktowi, zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego, mogą ubiegać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

O awans zawodowy może ubiegać się nauczyciel spełniający następujące warunki:

1. Posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

2. Odbył staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego:

 • w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wymagany staż trwa 2 lata i 9 miesięcy,
 • nauczyciel kontraktowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy,
 • dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w związku z tym, że był nauczycielem akademickim legitymującym się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osobom posiadającym co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy skrócić staż do roku i 9 miesięcy,
 • ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły (z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela), po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (w przypadku nauczyciela  mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego) – oryginały lub poświadczone kopie (czytaj niżej komunikat!).

2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1 (III piętro, pokój 324, tel. (085) 74 97 536) lub pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres.

Termin składania wniosku:

 • jeżeli nauczyciel kończący staż w danym roku szkolnym złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone do dnia 31 sierpnia danego roku, pod warunkiem, że wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne.
 • jeżeli nauczyciel kończący staż w danym roku szkolnym złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone do dnia 31 grudnia danego roku, pod warunkiem, że wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne.

Decyzję administracyjną w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego wydaje Marszałek Województwa Podlaskiego po zdaniu przez nauczyciela egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Komunikat dotyczący poświadczania kopii dokumentów składanych w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom!

Kwestie uwierzytelniania odpisów dokumentów stanowiących dowody w postępowaniu administracyjnym, a takim jest postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom, uregulowane zostały w art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

W związku z powyższym kopie dokumentów przedkładanych w postępowaniu na stopień awansu zawodowego mogą zostać poświadczone przez:

 • notariusza,
 • organ państwowy lub podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej, jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu (np.: w stosunku do dyplomu ukończenia szkoły wyższej, świadectw ukończenia studiów podyplomowych przez odpowiedni organ szkoły wyższej, w stosunku do świadectw ukończenia kursów kwalifikacyjnych przez dyrektora właściwego ośrodka doskonalenia nauczycieli),
 • występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym, o ile do złożonego wniosku zostało załączone pełnomocnictwo.

Akty prawne dotyczące sprawy:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

Pliki do pobrania

facebook