Dodana: 1 lipiec 2013 10:40

Zmodyfikowana: 27 styczeń 2016 15:21

Realizacja zadań oświatowych

W związku z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.

W związku z tym, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, rokrocznie opracowuje projekt informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Podlaskiego za miniony rok szkolny z uwzględnieniem wyników egzaminów dyplomowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe i przekazuje pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego.

facebook